چاپ ترانه در مجله خردمند

چاپ ترانه در مجله خردمند

مجله خردمند ماهنامه فرهنگی اجتماعی هنری است که در تورنتو و حومه . چاپ و توضیع میشود. در شماره 64 این مجله در بخش ترانه و شعر تعدادی از ترانه های من منتشر شد.

Kheradmand Magazine is a monthly published cultural, literal and artsy magazine published every month in Greater Toronto Area.

Few of my lyrics and poems were published in its 64th issue.

چاپ ترانه در مجله خردمند