تک ،هنگ برعکسی سیاوش قمیشی

تک آهنگ برعکس


برعکس، ترانه ای که 3 سال منتظر موند تا امروز به پنجمین افتخار همکاری من با استاد سیاوش قمیشی تبدیل بشه.
قصه خاکستری رنگِ شاید اکثر ما ها که در جا و مکان دلخواه نیستیم و بیشتر تحمل میکنیم تا زندگی.
مسیری بی همسفر که جز تنهایی مقصدی نداره…

برعکس 15 آگوست 2022 از شرکت ترانه منتشر شد